Home Homeostase Over Mij Blog
Homeostase Over mij Blog
Home

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

Melanie Roes, ingeschreven in de Kamer van Koophandel Enschede onder nummer 83436960 levert producten/diensten op het gebied van begeleiding, coaching, workshops, trainingen en webinars.

Melanie Roes kan in sommige gevallen haar diensten uitvoeren met behulp van door haar ingeschakelde derden.

Met de opdrachtgever wordt de persoon of instantie bedoeld die een opdracht aan Melanie Roes heeft verstrekt. Alsmede de persoon aan wie door Melanie Roes advies en begeleiding wordt verleend, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger.

De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Melanie Roes zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening door Melanie Roes.

De klant of cliënt is de persoon of personen ten behoeve van wie Melanie Roes haar diensten verleent.

De opdrachtgever en klant/cliënt kunnen, maar behoeven niet, dezelfde zijn.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten met Melanie Roes op het gebied van begeleiding, coaching, workshops, trainingen en webinars.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Melanie Roes behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

 

Artikel 3. Opdrachtverlening

Offertes van Melanie Roes zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat door hem/haar beste weten alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Melanie Roes is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Melanie Roes zich het recht voor, de met de opdrachtgever overeengekomen prijs voor de door Melanie Roes te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Melanie Roes niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst/opdrachtbevestiging die is uitgebracht door Melanie Roes, dan wel door het akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte/opdrachtbevestiging. Daarmee wordt deze overeenkomst tevens de opdrachtbevestiging.

Het ontbreken van een schriftelijk akkoord van de door Melanie Roes uitgebrachte overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Melanie Roes, en wel conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Melanie Roes een aanvang is gemaakt.

 

Artikel 4. Tussentijdse wijziging in de opdracht

Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Melanie Roes de noodzakelijke aanpassingen in de opdracht aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht zal dit, zonder dat een schriftelijke opdracht vereist is, afzonderlijk aanvullend in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.

 

Artikel 5. Inspanningsverplichting

Melanie Roes zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Melanie Roes niet in staat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of de cliënt gestelde doel.

 

Artikel 6. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

Alle door Melanie Roes gedane aanbiedingen/uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij door Melanie Roes uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangeven. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk geschieden.

 

Artikel 7. Verplichtingen opdrachtgever

De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de overeengekomen dienstverlening door Melanie Roes. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin het volledige overeengekomen bedrag als opgenomen in de offerte aan Melanie Roes verschuldigd.

Indien een deelnemer/ cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan, na vooraf verkregen toestemming van Melanie Roes, deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer. Indien dit niet mogelijk blijkt, worden desalniettemin aan opdrachtgever de volledige kosten in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Melanie Roes nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Melanie Roes daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan Melanie Roes op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met telefoonaansluiting en desgewenst, eveneens kosteloos, een fax en/of internetaansluiting.

Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Melanie Roes

 

Artikel 8. Tarieven, kosten en prijzen

In de offerte van Melanie Roes staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Melanie Roes voor de daarin bedoelde opdracht in rekening zullen worden gebracht/doorbelast.

De door Melanie Roes opgegeven prijzen zijn exclusief de daarover door opdrachtgever verschuldigde BTW en dienen door de opdrachtgever, vermeerderd met de verschuldigde BTW, tijdig aan Melanie Roes te worden betaald, tenzij expliciet anders aangegeven in de offerte.

 

Artikel 9. Facturering en betalingsvoorwaarden

Het honorarium van Melanie Roes en de door haar aan de opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Melanie Roes steeds bij schriftelijke declaratie aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Melanie Roes kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd..

Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de declaratiedatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Melanie Roes over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Melanie Roes worden opgeschort, dit zonder dat Melanie Roes dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Melanie Roes in dat geval gerechtigd, de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Melanie Roes of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Melanie Roes te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling voor de vervaldatum op de deelfactuur verplicht. Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling van de deelfactuur aan Melanie Roes, dan is Melanie Roes gerechtigd het gehele bedrag op te eisen.

Facturering in delen kan slechts in enkele gevallen plaatsvinden en alleen na bevestiging door Melanie Roes. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Melanie Roes gerechtigd om een wettelijke rente van 15% te heffen over het gedeelte dat te laat betaald is.

 

Artikel 10. Annuleringsvoorwaarden

Indien de opdracht buiten de beïnvloedingssfeer van Melanie Roes niet is afgenomen binnen de gestelde einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Deelname aan workshops/masterclasses ,trainingen, webinars of intervisie: annuleren van deelname zonder bericht: 100 % van de kosten van deelname wordt in rekening gebracht. Annuleren van deelname binnen 72 uur voor aanvang: 100% van de kosten van de deelname wordt in rekening gebracht. Bij annulering van deelname tot 14 dagen voor de afgesproken datum vindt terugbetaling plaats, minus 25% van de deelnamekosten, met een minimumbedrag van 20 euro administratiekosten

Indien Melanie Roes het besluit moet nemen een workshop/training/webinar te annuleren wegens onvoldoende deelnemers, zal er een alternatief worden aangeboden aan alle deelnemers, die zich hebben ingeschreven.

 

Artikel 11. Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt, indien mogelijk, een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

 

Artikel 12. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Melanie Roes desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten.

Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

Melanie Roes mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Melanie Roes houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

Melanie Roes en door haar ingeschakelde medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Melanie Roes geleverde zaken en/of diensten

 

Daarnaast is Melanie Roes nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten; op Melanie Roes rust ter zake ook slechts een inspanningsverbintenis. (zie tevens artikel 5)

 

Artikel 14. Intellectueel eigendom

Modellen, technieken en instrumenten die zijn ontwikkeld voor een workshop, training, webinarbijeenkomst of coaching/begeleiding voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Melanie Roes. Datzelfde geldt ook voor de door Melanie Roes uit te brengen (tussen- en/of eind-) rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht, deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van een of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Melanie Roes, tenzij bij de opdracht uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 15. Geheimhouding

Melanie Roes is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Melanie Roes houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, dan dat daartoe een zwaarwegende reden aan ten grondslag ligt, aan derden worden verstrekt.

 

Artikel 16. Bijzondere Bepalingen

Melanie Roes behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Melanie Roes.

Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet in voorzien, is het Nederlandse recht van toepassing.

Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter

Opgemaakt op 29 Augustus 2021 te Hengevelde.

Melanie Roes
Goorsestraat 10
7496 AD Hengevelde

info@melanieroes.nl - www.melanieroes.com

KvK 83436960


Aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Praktijk Melanie Roes
Goorsestraat 10
7496 AD Hengevelde
+31 (0)6 477 911 66
privacyverklaring  /  algemene voorwaarden
website:erik.fm